Replace

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи


Сравнете отоплителните системи, които са подходящи за Вашата сграда/жилище, и вижте какви са действителните разходи и екологичните показатели за целия им жизнен цикъл.

Този калкулатор (или зададените в него стойности по подразбиране) може да се използва за съществуващи жилищни сгради, самостоятелни жилища или многофамилни сгради с жилищна площ до 1,000 m² или крайно годишно потребление на енергия до 200,000 kWh (например 20,000 l/г. течно гориво).

Когато търсите нова отоплителна система, трябва да вземете предвид много неща:

- Кои са наличните технологии и горива?
- Кои програми за субсидиране могат да се използват и как това се отразява на инвестиционните разходи?
- Какви ще бъдат разходите за отопление, освен първоначалните разходи по инвестицията?

Този калкулатор отговаря на тези въпроси въз основа на общите годишни разходи. Той ще помогне съвместно с Вашия енергиен консултант или инсталатор да намерите най-доброто решение за Вашия дом.


1
Основна информация за сградата/жилището и отоплителната система

От какво количество енергия се нуждае Вашият дом? А какво може да се каже за сградната инсталация?

Как подгрявате битовата вода?

Въз основа на информацията, която ни предоставите, ще проверим кои възможни алтернативи на съществуващата отоплителна система са подходящи за Вашата сграда/жилище.

 • Съществуваща сграда
i

Надморска височина

 • 0-500m
 • 500-1000m
 • 1000-1500m
i

Отопляема площ

m2
i

Брой обитатели

Лице(а)
i

Топлоразпределителна система

 • Централизирано отопление (с топлоразпределителна система)
 • Печка (без топлоразпределителна система)
i

Съществуваща отоплителна система

Selection Icon Моля, изберете ...
 • Oil Icon Нафтов котел
 • Oil Icon Нафтова печка
 • Gas Icon Котел на природен газ
 • Gas Icon Печка на пропан-бутан
 • Gas Icon Печка на природен газ
 • Air heat pump Icon Въздушна термопомпа
 • Groundwater heat pump Icon Термопомпа със сондажи
 • Geothermal heat pump Icon Термопомпа с вертикална серпентина
 • Collector heat pump Icon Термопомпа с хоризонтална серпентина
 • Log wood heater Icon Котел на дърва
 • Wood stove Icon Печка на дърва
 • Tiled stove Icon Зидана печка/камина
 • Coal Icon Печка на въглища
 • Pellets Icon Котел на дървесни пелети
 • Pellets oven Icon Печка на пелети
 • Heating plant Icon Топлофикационна или локална отоплителна мрежа
 • Woodchips Icon Котел на дървесен чипс
 • Liquified gas Icon Котел на пропан-бутан
 • Electric heater Icon Електрически котел
 • Electric single heating Icon Електрическа печка
i

Консумация на енергия на отоплителната Ви система

i

Възраст на съществуващата отоплителна система

години
i

Има ли монтирана допълнителна зидана печка / печка на дърва?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Количество дърва

m³ реден годишно (Дървесина)
i

Съществуваща система за разпределение на топлина

 • Radiator high temperature Icon
  Радиатор (високотемпературен)
 • Radiator low temperature Icon
  Радиатор (нискотемпературен)
 • Underfloor heating Icon
  Подово отопление
 • Combined Icon
  Комбинирана система за разпределяне на топлина
i

Нова система за битово горещо водоснабдяване

 • Always with heating system
  Винаги с отоплителна система
 • In winter with heating system
  През зимата с отоплителна система
 • Never with heating system
  Без отоплителна система
i

Има ли вече инсталирана слънчева термична система?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Свободно покривно пространство (южно, западно, източно изложение)

m2

Можете да използвате това свободно пространство, за да монтирате фотоволтаици. Изчислете мощността на системата при 5-6 m2 за kWp.

Домакинство, състоящо се от 3-4 души, може с 4 kWp (в южните страни и повече) да произведе толкова електроенергия, колкото консумира средно през годината. Обикновено при този размер на фотоволтаичната система и типично поведение на потребление такова домакинство може да използва приблизително 20-30 % от електроенергията, произведена в самата къща. Чрез подгряване на вода с електрически нагревател или термопомпа и селективни промени в консумацията на електроенергия тази стойност може да се увеличи до 50 %, а с батерия - до 80 %. Ако обмисляте да купите електромобил или термопомпа за отопление, или - като цяло, ако искате да направите нещо ефективно срещу промяната на климата - има смисъл да използвате колкото се може повече покривна площ за фотоволтаици.

За съжаление свободната покривна площ е твърде малка, за да има смисъл монтирането на фотоволтаична система. Проверете дали има възможност да се включите в граждански кооператив за изграждане на фотоволтаичен парк във Вашия район.

i

Нова слънчева отоплителна система

 • None
  Няма
 • Hot water
  Битова гореща вода
 • Hot water + Heating system 15%
  Битова гореща вода + Отоплителна система 15%
 • Hot water + Heating system 25%
  Битова гореща вода + Отоплителна система 25%
i

Отоплителни денградуси (за населеното място)

DD(20°C)
i

Изчислителна външна температура (за населеното място)

°C
i

Изчислена максимална полезна отоплителна мощност (на основния топлоизточник)

kW
Потвърждаване на информацията
2
Общи условия

Тази информация позволява на калкулатора на REPLACE да изключи възможностите, които изобщо не могат да бъдат приложени във Вашия случай.

i

Има ли възможност за присъединяване към топлофикационна или локална отоплителна мрежа?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Има ли възможност за достъп на пелетни цистерни до помещение за съхранение на пелети?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Има ли пространство за складиране на дърва за огрев?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
Потвърждаване на информацията
3
Резултат
i

Цена на емисиите на CO2

€/t
i
EU Logo

Проектът REPLACE се финансира от програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на Европейския съюз по силата на договор №847087.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Цялата информация, включена в този калкулатор, отразява единствено мнението на авторите му.

Европейският съюз и Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) не носят отговорност за използването на съдържащата се в калкулатора информация.

Партньорите по проекта REPLACE не носят никаква отговорност за щети от какъвто и да е вид, включително, но не само - преки, специфични, косвени или последващи, които могат да възникнат в резултат от използването на тези материали.

Print Icon
Info Icon
Imprint Icon

Информация

Обща информация

Този калкулатор ще Ви помогне да намерите най-подходящото решение за замяна на старата и неефективна отоплителна система с устойчиво и по-щадящо климата отопление.
Въз основа на данните, които предоставите за сградата, местоположението ѝ и отоплителната система, се изчислява приблизителната потребност от енергия за отопление и се показва сравнение на няколко подходящи алтернативни отоплителни системи.

Предложените варианти се подреждат според информацията и изчисленията за Вашата сграда/жилище (потребление на енергия, система за отопление, температура на потока) и индивидуалния Ви въглероден отпечатък. Това са основните фактори, допринасящи за ускореното изменение на климата.

Съществена част от изчислението е икономическото сравнение на общите разходи за 20 години. В допълнение към разходите за закупуване на отоплителната система в изчислението се включват и всички текущи разходи, например за гориво, обслужване и ремонт, като се отчитат инфлацията и увеличението на цените на енергията. По този начин много лесно можете да сравнявате няколко отоплителни системи. Тъй като субсидиите обикновено играят ключова роля при преминаването към екологосъобразно отопление, калкулаторът посочва какви субсидии се предлагат в момента във Вашата страна и регион. Те също така вече са взети под внимание при изчисляването на инвестиционните и общите разходи.


Важни бележки

Посочените от калкулатора стойности са генерирани автоматично и не могат да заместят съвета на експерта. Това са оценки на енергийните, оперативните и инвестиционните разходи. Действителните разходи могат да се различават от автоматично изчислените стойности. По същия начин калкулаторът не дава информация за това, кои отоплителни системи могат да бъдат одобрени във Вашето населено място.
Изчислените субсидии обикновено са предмет на конкретни условия, които може постоянно да се променят. Затова е добре да се обърнете към Вашия инсталатор, енергиен консултант или център за енергийни консултации за повече информация. Други субсидии (напр. общински) не се вземат предвид.

Издателско каре

Информация и ограничаване на отговорността

Калкулаторът на REPLACE се базира на австрийския инструмент “Hexit” (energieinstitut.at/tools/Hexit), разработен за деветте провинции на Австрия от Енергийния институт Форарлберг за нуждите на инициативата за опазване на климата “klimaaktiv” на австрийското Федерално министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите (BMK). Инструментът допълнително е адаптиран, за да може да функционира и да се прилага в девет европейски държави, участващи в проекта REPLACE (replace-project.eu), финансиран от програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз.

Калкулаторът извършва примерни изчисления и не може да замени консултацията със специалист. Индивидуалните условия може силно да се различават. Възможни са отклонения, както в положителна, така и в отрицателна посока. Решението за покупка трябва да се вземе единствено въз основа на реални оферти.

Съдържанието и препоръките на този калкулатор са съставени с най-голямо внимание. Въпреки това, авторите не могат да поемат отговорност за акуратността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Освен това се изключва отговорността на участниците в създаването на този калкулатор за всякакви вреди, преки или косвени, материални или нематериални, причинени от използването или неизползването на предоставената информация. Това се отнася и до използването на калкулатора на REPLACE като "бял етикет" от трети страни за консултантска или друга дейност, например от проектантски бюра, енергийни консултанти или инсталатори и др.; независимо от това, дали се използват стойности по подразбиране или специфични стойности за даден проект, въведени в инструмента. Същото важи аналогично за Европейската комисия, която финансира създаването на инструмента, австрийското Федерално министерство за опазване на климата (BMK), което предложи да надгради предшестващия инструмент Hexit, и Енергийния институт Форарлберг, който разработи калкулатора на REPLACE и ще го поддържа до 30 ноември 2025 г.

Резултатите на потребителите имат само ориентировъчен характер и не представляват експертно мнение или доказателство пред властите или трети страни. Техническите характеристики и функционалности на калкулатора се поддържат и актуализират от Енергийния институт Форарлберг. Текстът и стойностите по подразбиране, съдържащи се в разделите за различните държави, ще се поддържат и актуализират от съответните бенефициенти на проекта REPLACE до октомври 2022 г. Логата на партньорите се показват на началната страница на инструмента, след като се избере държавата, която Ви интересува. Информацията в българската версия на калкулатора се актуализира и поддържа от Черноморски изследователски енергиен център.

Всички посочени цени може да претърпят временни и локални колебания. Субсидиите може да се различават в различните общини, региони и държави, поради което, преди да се вземе решение за покупка, трябва да се осъществи връзка с отговорния орган.

За запитвания:

Създател на калкулатора:
Енергиен институт Форарлберг, Stadtstraße 33 / Campus V,
A-6850 Dornbirn, Dieter Bischof, E-Mail

Пълна информация за авторите може да бъде намерена тук.

Координатор на проекта Replace:
Австрийска енергийна агенция, Mariahilfer Straße 136,
A-1150 Vienna, Herbert Tretter

Подробна информация можете да намерите тук.


Политика за поверителност:
Можете да изтеглите актуалната версия на политиката за защита на личните данни съгласно GDPR оттук.

Снимки:
Andrew Rybalko - stock.adobe.com