Replace

Вашиот калкулатор за нов систем за греење


Објективна споредба на системите за греење за вашиот постојан објект во текот на целиот работен век и заклучоци за реалните трошоци и влијанието на животната средина.

Оваа алатка (или стандардните вредности што ги содржи) се однесува на постојните станбени објекти од инвидуални куќи до згради со простор за живеење до 1.500m2.

Кога барате нов систем за греење, предвид треба да земете многу работи:

- Кои технологии и горива постојат?
- Кои програми за финансирање можат да се користат и како тоа влијае на трошоците за инвестирање?
- Што е со трошоците за греење ако не ги разгледувам само почетните трошоци?

Овој калкулатор Ви го покажува ова врз основа на годишните целосни трошоци. Тоа треба да Ви помогне да го пронајдете најдоброто решение за Вашата куќа заедно со Вашиот енергетски контролор или инсталатер.


1
Основни информации за објектот и системот за греење

Колку енергија и е потребна на Вашата куќа? Што е со градежните услуги?

Како загревате санитарна топла вода?

Вашите детали ќе бидат искористени за да се провери кои алтернативи на постојното греење се погодни за Вашата зграда.

 • Постоечка зграда
i

Надморска височина

 • 0-500m
 • 500-1000m
 • 1000-1500m
i

Простор за живеење кој се загрева

m2
i

Број на жители

луѓе
i

Дистрибуција на топлина

 • Централно греење (со дистрибутивен систем)
 • Печка (без дистрибутивен систем)
i

Вашиот постоечки систем за греење

Selection Icon Ве молиме одберете ...
 • Oil Icon Греење на мазут
 • Oil Icon Печка на мазут
 • Gas Icon Печка на гас
 • Gas Icon Печка на гас
 • Gas Icon Котел на гас
 • Air heat pump Icon Топлинска пумпа воздух-вода
 • Groundwater heat pump Icon Топлинска пумпа вода-вода
 • Geothermal heat pump Icon Геотермална топлинска пумпа
 • Collector heat pump Icon Топлинска пумпа земја-вода
 • Log wood heater Icon Систем за греење на огревно дрво
 • Wood stove Icon Печка на огревно дрво
 • Tiled stove Icon Калиева печка
 • Coal Icon Печка на јаглен
 • Pellets Icon Грејач на пелети
 • Pellets oven Icon Печка на пелети
 • Heating plant Icon Систем за централно греење
 • Woodchips Icon Печка на дрвен чипс
 • Liquified gas Icon Печка на течен гас
 • Electric heater Icon Инфрацрвено или директно електрично греење
 • Electric single heating Icon Греење на струја
i

Потрошувачка за греење

i

Старост на системот за греење

Години
i

Дали има друга помошна печка?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Количина на дрво

m³ годишно (Дрво)
i

Каква топлинска инсталација имате во домот?

 • Radiator high temperature Icon
  Високотемпературен радијатор
 • Radiator low temperature Icon
  Нискотемпературен радијатор
 • Underfloor heating Icon
  Подно греење
 • Combined Icon
  Комбинирана инсталација
i

Нов систем за загревање на санитарна топла вода

 • Always with heating system
  Секогаш да го користи топлина од системот за греење
 • In winter with heating system
  Да користи топлина од системот за греење во зима
 • Never with heating system
  Да не биде поврзан со системот за греење
i

Дали веќе поседувате соларен (термален) колектор?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Уште колкава површина (кон југ, запад или исток) Ви е слободна на кровот?

m2

Овој слободен простор може да се искористи за инсталирање на фотоволтаичен систем. Потребни се околу 5-6 m2 кровна површина за фотовотолаичен генератор со капацитет од 1 kWp. За типично семејство од 3-4 члена, вообичаена големи за фотоволтаичен генератор е 4 kWp. Тој произведува приближно толку енергија колку што домаќинството троши. За вака димензиониран систем, домаќинството локално користи околу 20-30% од енергија локално произведената енергија, додека останатиот дел се враќа во мрежата. Доколку фотоволтаичниот генератор се комбинира со електричен бојлер за топла вода или со топлинска пумпа (или инвертер клима), домаќинството локално ќе користи околу 50% од произвдоството. Додавањето на батерија може да го зголеми овој број на 80%. Ако планирате да купите електрично возило, или да се греете со помош на електрична енергија (на пример со топлинска пумпа), или ако сакате генерално да помогнете во борбата против климатските промени, препорачливо е да поставите што е можно поголем фотоволтаичен генератор, колку што дозволува големината на кровот.

За жал, преостанатиот дел од кровот има недоволна површина за поставување на фотоволтаичен генератор. Можеби ќе имате можност да инвестирате во некој фотоволтаичен генератор во Ваша непосредна близина преку енергетска заедница (задруга).

i

Нов сончев систем за греење

 • None
  Ништо
 • Hot water
  Топла вода
 • Hot water + Heating system 15%
  Топла вода + Систем за греење 15%
 • Hot water + Heating system 25%
  Топла вода + Систем за греење 25%
i

Heating degree days

Kd
i

Standard outside temperature

°C
i

Heating capacity (main heating system)

kW
Потврдете ги деталите
2
Основни услови

Со оваа информација, алатката „REPLACE“ исклучува алтернативи што воопшто не можат да се користат.

i

Дали имате можност за приклучок кон централно греење (градско парно)?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Дали има пристап за растоварање на пелети во просторијата каде тие ќе се складираат?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
i

Дали имате просторна можност за складирање на огревно дрво?

 • No Icon
  Не
 • Yes Icon
  Да
Потврдете ги деталите
3
Резултат
i

Цена на СО2

€/t
i
EU Logo

Проектот е финансиран од програмата за истражување и иновации на Европската унија Хоризонт 2020 според договор бр. 847087.
ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Секоја комуникациска активност поврзана со калкулаторот го одразува само гледиштето на авторот.
Европската Унија и нејзината Европска агенција за клима, инфраструктура и животна средина (CINEA) не се одговорни за каква било употреба од информациите што ги содржи секоја комуникациска активност.

Членовите на конзорциумот на REPLACE немаат никаква одговорност за штети од секаков вид, вклучувајќи, без ограничување, директни, специјални, индиректни или последователни штети што можат да произлезат од употребата на овие материјали.

Print Icon
Info Icon
Imprint Icon

Информации

Генерални информации

Овој калкулатор треба да ви помогне при промена на стариот систем за греење со нов, одржлив и еколошки систем за греење.
Информации за Вашата зградата, локацијата и системот за греење се користат за пресметка на побарувачката на топлинска енергија и се прикажува споредба на неколку соодветни алтернативни системи за греење.

Подредувањето на предложените системи се базира на информациите и пресметките за Вашиот објект (потрошувачка на енергија, систем за дистрибуција на топлина, температура на проток) и создадените емисии на јаглерод диоксид, кои ги забрзуваат климатски промени.

Суштински дел од пресметката е економската споредба на трошоците во текот на 20 години. Во прилог на трошоците за аквизиција на системот за греење, сите оперативни трошоци, како што се трошоците за гориво, трошоците за услуги и поправка, земајќи ја предвид инфлацијата и зголемувањето на цените на енергијата, се вклучени во пресметката. На овој начин многу лесно може да се споредат неколку системи за греење. Субвенциите значително влијаат врз изборот на системите за греење, па затоа се прикажуваат тековните субвенции на државно ниво. Истите веќе се земени предвид при пресметка на инвестициските трошоци и вкупните трошоци.


Важни упатства

Прикажаните вредности се креираат автоматски и не ги заменуваат експертските совети. Ова се проценки за енергијата, оперативните и инвестициските трошоци. Вистинските трошоци може да се разликуваат од автоматски пресметаните вредности. Калкулаторот исто така не дава информација за типот на системи за греење што може да бидат одобрени за Вашата локација, согласно националната и локалната правна рамка.
Буџетските придонеси за финансирање од Владата се делумно поврзани со условите кои се менуваат цело време. Затоа, треба да дознаете повеќе од вашиот инсталерот, енергетскиот контролор или центарот за енергетски енергетска ефиканост во локалната општина. Другите можности за финансирање (на пример, од општините) не се земени предвид во оваа алатка.

Принтање

Информации и одрекување од одговорност

Оваа алатка се базира на австриската алатка "Hexit" (energieinstitut.at/tools/Hexit) која покрива девет провинции во Австрија. "Hexit" алатката е креирана од Институтот за енергија „Ворарлберг“ за австриската "klimaaktiv" иницијатива за заштита на климата на федералното Министерство на заштита на клима, околина, енергија, мобилност, иновација и технологија (BMK). Оваа алатка е дополнително адаптирана во однос на функционалностите и применливоста за девет европски земји за проектот „REPLACE" - Хоризонт 2020 (replace-project.eu). Резултатот е „REPLACE калкулатор за промена на системот за греење“.

Оваа алатка нуди едноставна пресметка и таа не заменува консултација со експерти и професионалци од областа. Условите за секој поединечен случај може значително да се разликуваат. Затоа, можни е алатката да направи отстапување меѓу пресметаните и реалните вредности. Затоа, се препорачува секоја одлука за купување да се носи само врз основа на вистински понуди (технологии, цени) достапни од локални компании.

Целата содржина на алатката и предлозите што таа ги нуди се собрани и обработени со големо внимание. Сепак, креаторите на калкулаторот преземаат никаква одговорност за правилноста, комплетноста и актуелноста на оваа содржина. Дополнително, сите парнери се изземаат од одговорност за можно создавањето на штета, особено за директна или индиректна, како и за материјална или нематеријална штета предизвикана од употребата или не-употребата на дадените информации. Ова се однесува и на случаи кога калкулаторот REPLACE се користи во форма на white label алатка од трети лица за консултации или која било друга деловна активност, на пр. со компании за планирање и проектирање, енергетски советници или монтери, итн; независно ако се користат стандардни вредности или специфични вредности на сопствени проекти вметнати во алатката. Аналогно, истото важи и за Европската комисија, која го финансираше создавањето на алатката, австриското федерално Министерство за заштита на климата (БМК), кое понуди да се догради на претходната Hexit алатка и енергетскиот институт "Ворарлберг", кој го разви и ќе го одржува REPLACE калкулаторот 30.11.2025 година.

Резултатите што корисниците на алатката ќе ги добијат треба да служат само како насока и не претставуваат стручно мислење или доказ од надлежните или од трети лица. Техничките карактеристики и функционалности на калкулаторот ги одржува и ажурира од енергетскиот институт „Ворарлберг“. Текстот и стандардните вредности од калкулаторот специфични за земјите ги одржуваат и ажурираат соодветните партнери на проектот REPLACE до октомври 2022 година. Логоата на соодветните партнери се прикажани на почетокот на употребата на алатката, при изборот на земјата од интерес. Во Австрија, енергетскиот институт "Ворарлберг" ги ажурира стандардните вредности за сите австриски покраини до октомври 2022 година.

Сите вклучени цени може да бидат предмет на временски и локални флуктуации. Финансирањето може да варира во зависност од општината и државата, поради што треба да се контактира одговорниот орган пред да донесе одлука за купување.

Прашања до:

Energy Institute Vorarlberg, Stadtstrasse 33 / Campus V,

А-6850 Dornbirn, Dieter Bischof, E-Mail

Координатор на проектот Replace:

Austrian Energy Agency, Mariahilfer Straße 136,

A-1150 Vienna, Herbert Tretter, E-Mail

Сите информации за правното известување можете да ги најдете овде.


Заштита на податоци:
Тековната верзија на декларацијата за заштита на податоците во согласност со GDPR може да ја преземете тука.

Фотографија:
Andrew Rybalko - stock.adobe.com